Tour of Northland - Oliblomfield
Kowhaiwhai - painter rafter patterns.

Kowhaiwhai - painter rafter patterns.